ساخت قالب ریخته گری - مدل سازی ریخته گریپگاه مدل

ساخت قالب ریخته گری + ویدئو ساخت قالب ریخته گری دقیق

ساخت قالب ریخته گری . درواقع صحیح آن ساخت مدل ریخته گری است . برای ریخته گری فلزات اولین چیزی که نیاز است مدل یا قالب ریخته گری ای است که مذاب فلز در آن ریخته می شود و پس از سرد شدن به شکل قالب در می آید .