• 1)استحکام ماهیچه در دماي بالا با استحکام فلز متناسب باشد تا موجب ایجاد ترك گرم نگردد.
  • 2)در طول انجماد همراه با انقباض قطعه خرد شود.
  • 3)سطح صاف و مناسبی در برابر فلز مذاب ایجاد کنند.
  • 4)توسط مذاب شسته نشود یا مذاب درون آن نفوذ نکند.
  • 5)در برابر گرماي ناشی از فوق گداز نیز مقاوم باشد.
  • 6)در طول نگهداري در انبار ، استحکام و خواص خود را از دست ندهد و رطوبت اضافی جذب نکند.
  • 7)مقاومت مناسب در هنگام حمل و نقل داشته باشد.
  • 8)شکل خود را قبل و حین ریخته گري حفظ کند.
  • 9)با مذاب یا اتمسفر موجود در قالب واکنش ندهد.
  • 10 )به جعبه ماهیچه قطعه نچسبد.

برای دانستن شیوه ساخت مدل ریخته گری به این مقاله مراجعه نمایید

درباره قالب ریخته گری